Friday, January 05, 2007

वर्गीकरण

जगात दोन प्रकारची माणसे असतात,
एक, ज्यांना सतत थंडी वाजते आणि दुस-या ज्या बर्फ़ात स्लीवलेस ब्लाउज घालुन विहरतात!

जगात दोन प्रकारची माणसे असतात,
एक ज्यांना पु.ल. आवडतात, आणि दुसरे ज्यांना वाचता येत नाही!

जगात दोन प्रकारची माणसे असतात,
एक ज्यांना नाचता येतं आणि दुसरे जे विसर्जन- वरातीच्या पुढे हात वर करुन अंगविक्षेप करतात!

जगात तीन प्रकारची पण माणसे असतात,
एक ज्यांना मोजता येतं आणि दुसरे ज्यांना मोजता येत नाही!

जगात दोन प्रकारची माणसे असतात,
एक जी 'बोअर' करतात, आणि दुसरी जी 'बोअर' होतात!

तुम्ही?