Friday, May 26, 2006

मेघबाळ चिमुकले...

आज ऑफिसला येताना पुर्ण निरभ्र आकाशात एक छोटासा ढग मला अचानक दिसला. किती छोटा! अखाद्या फुग्याएवढा आणि बाकीचं आकाश मात्र चित्रातल्या सारखं निळं शार. हाच बेटा कुठुन आला कुणास ठाउक? एखाद्या prophet ची practice चालु असावी (illusions - Richard Bach) का एखाद्या Ais Sedai ने जाताना आपला gateway धाडकन आपटला (The Wheel of Time - Robert Jordan) भराभर मिथक पुस्तकांचे संदर्भ उमललॆ. तयारच असतात entry मारायला.
मग वाटलॆ हा काही संकेत आहे का? भविष्याबद्द्ल? मनातल्या वादळी प्रमॆयांबद्द्ल? पण मग माझे मलाच हसु आले, किती आत्मकॆंद्री असतो नाही माणुस? जगातल्या सगळ्या घटना आपल्यासंबधी असतात असं वाटतं त्याला!
तर तेंव्हा पासुन ते ढगाचं पिल्लु माझ्या मनात शिरलयं. कामात असताना सुद्धा सारखं ढुश्या देतयं. "माझी आठवण आहे ना?" तेंव्हा म्हटलं या बाळाला इथं बसवावं म्हणजॆ त्याचं टुमणं कमी होईल.

मेघबाळ एकलॆ
निरभ्र नभी भेटलॆ
मनाच्या आकाशी
शब्दमेघ दाटलॆ …

Thursday, May 11, 2006

सलाम!

लोकलमधुन किंवा बसमधुन प्रवास करताना आजुबाजुची घरे दिसायची. क्षणभरासाठी, ते घर, त्याचा खिडकीसमॊरचा चौकोन आणि तुम्ही यांचं नातं जुळायचं. मुलीची वेणी घालणारी आई, भाजी निवडणा-या बायका, कुठे नुसताच गरगर फिरणारा पंखा. विशेषतः दिवेलागणीच्या कातरवेळी हे नातं - निरागस माणुस असण्याचं नातं- अधिक गहिरं वाटायचं.

वेबलॉग्स वाचताना, परत तसंच निरागस नातं कुठेतरी जाणवतं. ही नाती मात्र मला आपल्या परीने जपता येतात, वाढवता येतात. हॆ माझॆ नातलग - कॊणी कॅन्सरशी आपल्या विलक्षण आशावादाच्या आणि श्रद्धेच्या बळावर झुंज देणारा तरुण, आपल्या तान्हुल्याच्या कौतुकात रमलेली आई, टाईमपास करणारे टगॆ, दूर देशी आपलं करिअर,स्वत्व आणि विनोदबुद्धी जपणारी अनामिका - कितीतरी - सगळे आवडतॆ. संकॊची स्वभावामुळे मी त्यांना कधी हे ही नाही सांगु शकले की तुम्ही मला प्रिय आहात, म्हणुन काय झालॆ? बरं वाटतं त्यांची खुशाली कळ्ली की. तरुण आणि ऍनी ची काळजी आणि कॊबीचं कौतुक मला आहेच.
म्हणुन गुलजारचॆ काही शब्द उसनॆ घेउन,
हवाओंपे लिखा है हवाओंके नाम
उन अंजान परदेसीयॊंको सलाम!

Monday, May 08, 2006

पुस्तकनिष्ठांची मांदियाळी - माझी खेळी

प्रियभाषिणी, मला खो दिल्याबद्द्ल आभार. वाचन ही जिवनावश्यक गरज असल्याने पुस्तकांबद्द्ल लिहीणॆ म्हणजॆ पर्वणीच.
नंदननॆ चपखल शीर्षकासकट सुरु केलेला हा खेळ खेळायला आणि मुख्य इतराच्या खेळ्या वाचायला खूप मजा यॆतॆ आहे. धन्यवाद नंदन!
आता माझी खॆळी ..

१. शेवटचे वाचलेले वा विकत घेतलेले मराठी पुस्तक
झेन गार्डन - मिलींद बोकील

२. वाचले असल्यास त्यावर थोडक्यात माहीती
झेन गार्डन हा मिलींद बोकील चा कथा संग्रह मला आवडला पण शाळा एवढा नाही.

३. अतिशय आवडणारी/प्रभाव पाडणारी ५ मराठी पुस्तके
स्वामी - रणजीत दॆसाई
जावॆ त्यांच्या देशा - पु.ल. देशपांडे
जी. एं. ची पत्रे - श्री. पु. भागवत आणि सुनिता देशपांडेंना लिहिलेली
एक एक पान गळावया - गौरी देशपांडे
मितवा - ग्रेस

४. अद्याप वाचायची आहेत, अशी ५ मराठी पुस्तके-
* - मारुती चितमपल्ली
* - जयवंत दळवी
समग्र कविता - मर्ढेकर
किमया - माधव आचवल
जी. ए. यांची माधव आचवल यांना लिहिलॆली पत्रे (माझ्या माहितीप्रमाणे ती प्रसिद्ध झालेली नाहीत पण मला वाचायला आवडतील ती!)

५. एका प्रिय पुस्तकाविषयी थोडेसे -
गौरीचॆ एक एक पान गळावया ही माझी खुप आवडती कथा आहे. गौरीचा लेखनाचा घाट खुप वेगळा आहे. तुम्हाला त्याची सवय व्हायला लागतॆ. तिच्या गोष्टीतील विचारप्रक्रियॆत सक्रिय सहभाग घ्यावा लागतॊ. मर्ढॆकरांच्या कवितेपाशी येउन संपणारी ही कथा वेगवेगळ्या नात्यांबद्दल बरेच काही सांगते. आईबाप आणि मुलांच्या एकमॆकांकडुन असणा-या ठरीव साच्यातल्या अपेक्षा, कुठ्ल्याच साच्यात न बसणारॆ फ़रहद बरोबर चे नाते. या सर्वांना असणारी राधा माधव च्या बरॊबरीच्या प्रेमाची पार्श्वभुमी. अप्रतीम.

माझा खॊ ...

पराग (Start!)
चक्रपाणि (खूप काही थोडक्यातच)
सोनाली (लिहायचं म्हणुन)